С подкрепата на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия“, България.

Основната цел на проекта е да ускори прехода на малките и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), установени в област Бургас, към устойчив и климатично неутрален бизнес модел, нулево замърсяване и прилагане на принципите на кръговата икономика. Инициативата ICT Greening Up ще подобри потенциала на таргетираните компании да бъдат иновативни и да стават по-конкурентоспособни.

Общ бюджет на проекта: 95 730 евро

Срок на изпълнение: 12 месеца

 
Специфични цели

СЦ1: Да се подобри достъпът до информация и да се повиши осведомеността сред ИКТ сектора, МСП и стартиращите фирми за тяхното въздействие върху околната среда, да се изгради разбиране за потенциалните бизнес предимства на устойчивата трансформация и да се мотивират компаниите да правят иновации, като се развиват екологично.

СЦ2: Да се изгради капацитет в МСП и стартиращите фирми за трансформиране към устойчив, климатично неутрален, кръгов бизнес модел и нулево замърсяване, включително за подобряване на знанията и технологичните умения на компаниите за въвеждане на „зелени иновации“ и „добри практики“ в областта на енергийната ефективност и използването на „зелена” енергия; превенция на електронните отпадъци и устойчива кръгова икономика на всеки етап от техния бизнес цикъл: проектиране, производство, разпространение и потребление на стоки и услуги.

СЦ3: Да насърчи и стимулира бизнес сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на иновативни зелени практики и технологично ноу-хау между българския и норвежкия ИКТ сектор.

 
Основни планирани дейности

A1. Инициатива за по-зелен ИКТ сектор - повишаване на осведомеността и мотивация

  • Уебинари
  • Информационна брошура за конкурентните предимства
  • Мотивиращо събитие за привличане на компании към инициативата
  • Greening Up Pledge – Ангажимент за Зелена Трансформация

A2: Изграждане на капацитет за внедряване на иновации - устойчив преход към климатична неутралност и кръгова икономика

A 2.1 Семинари на тема:

  • Практическа кръгова икономика – към зелена трансформация на ИКТ сектора
  • Намаляване на въглеродния отпечатък на ИКТ сектора с фокус върху МСП

A2.2. Учебно посещение в Норвегия

A2.3. Практическо ръководство на Greening Up Initiative

A2.4. Събитие на високо равнище – ICT Greening Up 2023

 
Партньори

ИКТ Клъстер Бургас
Изпълнител на проекта

Сдружение "ПроспектиМ"
Партньор по проекта