АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗЕЛЕНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКТ СЕКТОРА

Това е инструмент за насърчаване и подкрепа на фирмите в ИКТ сектора в Област Бургас да предприемат стъпки за намаляване на въглеродните емисии и да предприемат действия по проблемите на устойчивостта, които ги засягат.

200+
ИКТ компании в Област Бургас
16
Вече се присъединиха към инициативата
15
Планират да се присъединят
0
Не мислят, че е подходящо за тях
ФАКТИТЕ

Смекчаването и адаптацията към климатичните промени са глобални предизвикателства, които изискват спешна мобилизация на всички нива. Секторните, локалните и дори индивидуалните усилия за ограничаване на вредното въздействие от човешката дейност върху околната среда са ключови за постигането на устойчив и приобщаващ растеж „в границите на планетата“.

 

ИКТ индустрията е отговорна за значителен и непрекъснато нарастващ дял от емисиите на парникови газове в световен мащаб. Консумацията на енергия и генерирането на отпадъци от продуктите, използвани и произвеждани в сектора, формират между 1,8 и 2,8 % от емисиите парникови газове през 2020 г.

 

От друга страна, ролята на иновациите и информационните технологии в постигане на амбициозните цели за възстановяване на природния капитал и ресурсна ефективност е извън всяко съмнение. Развитието на дигиталните технологии имат потенциала да доведат до намаляване на емисиите парникови газове с 20% до 2030 г.

 

Компаниите от ИКТ сектора са едновременно част от проблема и част от решението. Преходът към климатично неутрална и кръгова икономика е предизвикателство, но и възможност за разработване и внедряване на нови бизнес модели и технологии.

 

 

ВИЗИЯТА

Информационните и комуникационните технологии трябва да се развиват в полза на по-чиста природа, по-здрави и успешни общности, устойчиви и климатично неутрални икономики.

Климатично неутрална и ресурсно ефективна ИКТ индустрия е напълно постижима цел и зависи от всички заинтересовани страни – производители, доставчици на услуги, потребители. 

 

Начинът, по който правим бизнес може да отключи широки възможности за устойчиво взаимодействие с други сектори, за реален принос към глобалното усилие за екологично устойчив растеж.

 

 

АМБИЦИЯТА

Постигането на целите, заложени в международните, европейски и национални политики за климата, започва с промяна на поведението на всеки отделен професионалист, екип и компания, работещи в сферата на информационните и комуникационните технологии.  Инициативата „Ангажимент за зелена трансформация на ИКТ сектора“ е с амбицията да превърне в реални действия:

  • Целите за устойчиво развитие на ООН, свързани с борбата с климатичните промени, опазването на природните ресурси, устойчиви градове и общности.
  • Целите на Европейския зелен пакт за превръщане на Европа в първия континент с нулеви нетни емисии до 2050 г.
  • Препоръките на Програмата „Цифрова България 2025“ за насърчаване използването на ИКТ в „сектори от висок публичен интерес, включително околна среда“.
  • Прилагането на основните принципи на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 за „нова парадигма на иновационната политика, насочена към адресиране на глобалните предизвикателства, трансформация на икономиката и обществото за постигане на социално значими резултати“, между които и справянето с климатичните промени.

партньори