GDPR и защита на личните данни

1. Одит
2. Имплементиране
3. Контрол
До влизане на регламента в сила остават:

arrow-bellow

Услуги, които можем да ви предложим:

 • Одит на информацията в дружеството или в определени сегменти на дейността му, използващи лични данни;
 • Анализ и одит на съществуващите правила за работа с лични данни;
 • Анализ на текущото състояние на ИТ инфраструктурата;
 • Преглед на наличните технологии за Информационна сигурност;
 • Анализ на обмена на данни;
 • Анализ на използване приложения и бази данни;
 • Определяне естеството, обхватът и целите на обработването на личните данни;
 • Оценка на риска;
 • Оценка на текуща техническа ефективност;
 • Идентифициране на новите изисквания за защита на личните данни предвид спецификите на дейността на администратора, включително в случаите на обработване на специални категории лични данни, случаи с трансгранично значение и др.;
 • Изготвяне на задължителни и препоръчителни документи за привеждане на дейността в съответствие с регламента – форми за предоставяне на информация и съгласие на субектите на данни, договори между адресатите на регламента, фирмени политики за защитата на личните данни, кодекси за поведение и др.;
 • Внедряване на ИТ системи за повишаване на Информационната сигурност;
 • Първоначални и текущи консултации за дружества, използващи лични данни;
 • Осигуряване на текущ, единен и цялостен мониторинг;
 • Юридическо съдействие и представителство пред субектите на лични данни, надзорни органи и пред съда.


Информация за одита:

В зависимост от дейността и структурата на организацията при планиране на одита е необходимо да бъдат обхванати в една или друга степен следните области:

 • Лични данни – идентификация, поверителност, собственици, покритие;
 • Характер и обхват на дейността – администратор/DPO, териториални единици;
 • Законово основание за администриране на лични данни – обем, характер;
 • Прозрачност на процеса по обработка и администриране;
 • Ниво на защита на данните и отчетност;
 • Спазване на правата на собственика на лични данни;
 • Ниво на сигурност на данните;
 • Мониторинг и реакция при пробив (изтичане, промяна, изтриване) на данни;
 • Практики при международен трансфер на данни извън ЕС;
 • Работа на DPO, доставчици на данни, подизпълнители при администрирането.

партньори