GDPR и защита на личните данни

1. Одит
2. Имплементиране
3. Контрол
До влизане на регламента в сила остават:

arrow-bellow

Фази за изпълнение на услугата
Фаза
1. Провеждане на срещи-интервюта с цел анализиране на процесите, свързани с обработване и защитата на лични данни, на бизнеса ви.
2. Изготвяне и предоставяне подробен анализ на процедурите в компанията ви с изискванията на GDPR. Оценка и управление на риска във връзка с изискванията на регламентът.
3.Създаване и внедряване на приложими мерки и документи свързани с Регламента, в т.ч. политики, процедури, образци на декларации и други формуляри, които следва да се изготвят и да се представят пред контролните органи, в случай на проверка.
4. Изготвяне на Инструкция за внедряване на предоставените във фаза 3 документи в дейността на компанията.
5. Изготвяне на анализ за необходимите технически средства нужни за защита при обработването на лична информация.
6. Изготвяне на оферта за инсталация и внедряване на софтуерни и хардуерни продукти осигуряващи защита на обработваната информация.
7. Предоставяне на становище и препоръки, касаещи необходимостта от назначаване на „Длъжностно лице по защита на данните" или аутсорсване на услугата, в т.ч. длъжностна характеристика или примерен договор с подизпълнител.
8. Предоставяне на пълен набор от технически и организационни средства необходими за спазването на изискванията на GDPR.

Цени

Размер на организацията Цена без ДДС
до 5 души от 1625 лв.
от 6 до 10 души от 2620 лв.
от 11 до 50 души от 3750 лв.
от 51 до 100 души от 5000 лв.
от 101 до 250 души от 7560 лв.
над 250 души от 10500 лв.

* Посочените цени са ориентировъчни, а не фиксирани. „Клъстер за информационни и комуникационни технологии” – гр. Бургас си запазва правото да коригира същите в зависимост от сложността, детайлите и индивидуалните особености и нужди на всеки клиент и да предложи индивидуална оферта, различна от горепосочените цени.

** „Клъстер за информационни и комуникационни технологии” – гр. Бургас определя сроковете за изпълнение индивидуално за всеки клиент след извършване на предварителна оценка и съобразно сложността и обема на работа. „Клъстер за информационни и комуникационни технологии” – гр. Бургас си запазва правото да коригира едностранно първоначално предложените срокове за изпълнение при необходимост от извършване на допълнителни действия в по- голям обем от първоначално предвидения такъв, както и при възникване на непредвидени или форсмажорни обстоятелства.

партньори