Вижте постигнатите резултати и изготвените продукти по проекта ICT Greening Up Initiative

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • Вижте постигнатите резултати и изготвените продукти по проекта ICT Greening Up Initiative

Постигнатите резултати и изготвените продукти по проекта ICT Greening Up Initiative бяха представени пред партньори и заинтересовани лица от ИКТ общността на 12 март 2024 г. в Бургас. Така екипът осъществил Инициативата отбеляза успешния й финал.

 

ИКТ Клъстер Бургас изпълни дейностите по амбициозния проект в партньорство със „Сдружение ПроспектиМ“ и с активното участие на ICT-Norway.

 

Финансирането беше осигурено от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия“, България.

 

Проектът успя да ускори прехода на малките и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), установени в област Бургас, към устойчив и климатично неутрален бизнес модел, нулево замърсяване и прилагане на принципите на кръговата икономика. Инициативата ICT Greening Up реално подобри потенциала на таргетираните компании да бъдат иновативни и по-конкурентоспособни.

 

Бяха постигнати специфичните цели, а именно: 

  • Подобри се достъпът до информация и се повиши осведомеността сред ИКТ сектора, МСП и стартиращите фирми за тяхното въздействие върху околната среда. Изгради се разбиране за потенциалните бизнес предимства на устойчивата трансформация, а компаниите бяха мотивирани да правят иновации, като се развиват екологично.
  • Изгради се капацитет в МСП и стартиращите фирми за трансформиране към устойчив, климатично неутрален, кръгов бизнес модел и нулево замърсяване, включително за подобряване на знанията и технологичните умения на компаниите за въвеждане на „зелени иновации“ и „добри практики“ в областта на енергийната ефективност и използването на „зелена” енергия; превенция на електронните отпадъци и устойчива кръгова икономика на всеки етап от техния бизнес цикъл: проектиране, производство, разпространение и потребление на стоки и услуги.
  • Беше насърчено бизнес сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на иновативни зелени практики и технологично ноу-хау между българския и норвежкия ИКТ сектор.

 

Бяха осъществени основните планирани дейности:

партньори